Visie en missie van een ver(nieuwe)nde school!

Vrije Basisschool Meulenberg ligt aan de rand van de wijk Meulenberg en wordt omringd door andere druk bewoonde straten (Mooksteeg, Bakkersstraat, Huidevettersstraat, Snijwitstraat, Keverstraat, Vlinderstraat, Brelaarstraat, Brelaarschansweg, Kuipershofstraat, Poortersplein, Riddersplein, Vlinderstraat, Ontginningsstraat, Oplingstraat, Meulenbergstraat, ...).

VISIE

Onze kernwaarden zijn:

SAMEN (respect, vriendelijk, eerlijk, empathisch,…)
                      samen LEREN, samen SPELEN, samen WERKEN, samen VIEREN

Vrije Basisschool Meulenberg is een school waar kinderen samen leren, spelen, werken en vieren om in harmonie te leven met de buurt in een groene, kindvriendelijke omgeving, waar een team van leerkrachten samen met buurtbewoners hen coachen op weg naar zelfstandige, respectvolle en gelukkige mensen.


EIGEN OPVOEDINGSPROJECT

Een brede persoonsvorming realiseren bij leerlingen vraagt veel van een schoolteam. Leerkrachten werken daarom aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak, waardoor een harmonische ontwikkeling van elk kind, vanuit een brede zorg, wordt ondersteund. Onze school verwelkomt iedereen gastvrij en draagt op een inclusieve wijze zorg voor de unieke talenten van elke leerling.

1. De school is een geloofs-, een leer- en een leefgemeenschap

Een geloofsgemeenschap
De school behoort tot het Katholiek Onderwijs van Vlaanderen en streeft ernaar om een katholieke dialoogschool te zijn. De schooleigen, christelijke identiteit vormt het uitgangspunt van de dialoog. Hierdoor wordt iedereen die bij het schoolleven betrokken is uitgenodigd om samen, in dialoog met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn.
De school zal in woord en daad en op eigentijds-tegendraadse wijze de christelijke stem in dit gesprek binnenbrengen en de christelijke traditie herkenbaar aanwezig stellen.
Wij werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod waarbij leren leren, leren werken, en leren (samen)leven hand in hand gaan.

Vanuit het christelijk mens- en wereldbeeld is ieder kind uniek, onvolkomen en tegelijk oneindig beloftevol. Wij streven naar waarden als respect, verantwoordelijkheid, menswaardigheid, solidariteit, vreugde, vertrouwen, vergeving, zorgzaamheid en hoop in de toekomst.

Het opvoedingsproject van onze school is er op gericht een schoolgemeenschap te zijn met respect voor ieders geloof. Regelmatig houden wij vieringen en steunen wij diverse solidariteitsacties. Wij leggen de nadruk op waarden als zachtmoedigheid en barmhartigheid, liefde en trouw, vergevingsgezindheid en verdraagzaamheid, eerbied en rechtvaardigheid.
Wij verwelkomen en respecteren alle kinderen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook en vragen dat ook zij respect tonen voor onze levensstijl.
Het dragen van een hoofddoek binnen de schoolpoort is niet toegestaan. Dit is immers in de islamitische godsdienst een vrije keuze.
Wij nodigen alle leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om aan ons opvoedingsproject mee te werken. Vanuit een christelijke inspiratie willen wij ieder hiertoe uitdagen, motiveren en kracht geven.

Een leergemeenschap
Wij geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk individueel kind. Met aandacht voor de totale ontplooiing stimuleren wij het zich eigen maken van kennis, vaardigheden en attitudes om ze te kunnen toepassen in het dagelijkse leven.
Een rijke ondersteuning, interactie en uitnodigen tot reflectie bevorderen het leren. Wij geloven in de groeikansen van ieder kind en geven vanuit een brede zorg, ieder kind nieuwe kansen.

Op het vlak van de dynamisch affectieve ontwikkeling streven we ernaar dat kinderen hun gevoelens op verschillende vlakken kunnen, durven en mogen uiten. De ontwikkeling van muzische, motorische, zintuiglijke en lichamelijke vaardigheden geven de kinderen kansen tot expressie. Door creatief, kunstzinnig, innovatief en technisch bezig te zijn, leren kinderen zichzelf waar te maken in deze veranderende maatschappij.
Elk kind wordt gestimuleerd, geprikkeld en gevoed om zijn/haar talenten aan te spreken en verder te ontwikkelen. Maar ook om kennis te vergaren, om competenties aan te leren en zo naar een harmonische ontwikkeling te streven.

Wij zorgen voor kwalitatief onderwijs. De leerstof die aangeboden wordt, beantwoordt aan de eindtermen en is geënt op de ons omringende wereld. Bij de keuze van de leermiddelen en bij de organisatie van het klasleven proberen wij ons onderwijs zo in te richten dat er bij de kinderen een continu ontwikkelingsproces ontstaat.

Leerkrachten streven naar een open en ontmoetende stijl, kijken zonder vooroordelen en brengen respect op voor de diversiteit binnen de groep. Een positief en veilig leerklimaat zorgt er voor dat kinderen een genuanceerd, realistisch en positief zelfbeeld ontwikkelen.

Een leefgemeenschap
Elk kind moet zichzelf zijn, zich welkom en thuis voelen op school. Elk kind is uniek en deze diversiteit is een meerwaarde, een troef. Wij streven ernaar om van elk kind een goed en gelukkig mens te maken dat de wereld kritisch en vanuit een brede kijk benaderd.
Kinderen moeten ervaren dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze gewaardeerd worden. Het is ook belangrijk dat ze een eigen mening vormen waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd wordt. Zo leren ze ook elkaar respecteren en aanvaarden. Kinderen mogen zichzelf zijn, ieder met eigen capaciteiten en tekortkomingen. Ze moeten bereid zijn het positieve in elkaar te zien en open te staan voor andere meningen.
Onze school is een gemengde school waar jongens en meisjes samen deelnemen aan de klasactiviteiten.

Kinderen leren dat er ook op school afspraken gemaakt worden die nageleefd moeten worden. Orde en discipline zijn immers ook in de brede maatschappij aanwezig en belangrijk. Het is ook onze taak om kinderen hierin sterk te maken.
Er wordt veel aandacht gestoken in waarden als respect, discipline, gelijkwaardigheid en dialoog. Wij geloven erin dat alle leerlingen de kracht bezitten om zich deze waarden eigen te maken en om zich te ontwikkelen op persoonsgebonden en cultuurgebonden vlak.

Het ontwikkelen van een democratische grondhouding in de klas, in het gezin/familie en in de brede maatschappij vinden wij belangrijk. Wij vragen aan alle kinderen om een grote betrokkenheid te tonen voor het klas- en het schoolgebeuren.

Een professioneel team met een hart voor kinderen werkt dagelijks samen aan dezelfde kernopdracht: kinderen tot leren brengen en hen begeleiden in hun groeiproces van menswording.

2. Een gezond lichaam en geest in een ruime groene omgeving!

Gelegen in een groot groen park met heel wat bomen en struiken is dit een plek om op een rustige manier te leren, te spelen, te genieten, te verwonderen, te ontdekken, te leven en te ontwikkelen. In die zin doen wij al wat mogelijk is om een groene en gezonde school te zijn. Hiervoor hebben wij allerhande acties en projecten om dit concreet te maken. Wij zijn een MOS-school (Milieu op school) en ijveren ervoor om een ECO-school te worden. Wij stimuleren het eten van groenten en fruit en proberen al het gesuikerde snoepgoed en drank uit de school te weren. Wij stimuleren onze leerlingen om water te drinken en herbruikbare drinkbusjes mee te nemen.
Ook sport en beweging heeft een belangrijke plaats in onze school. Wij nemen deel aan en organiseren heel wat activiteiten om dit waar te maken.

Wij zijn voorzien van actuele media in alle klassen en hebben een stevige voet in de digitale wereld gezet. De school is zichtbaar via een eigen website en op sociale media.
Maar ook de klassieke vormen van communicatie vinden wij belangrijk: een gesprek, briefjes voor de ouders, de klasagenda, de oudercontacten en een periodieke nieuwsbrief.

De gebouwen van de school zijn historisch (de kleuterschool is zelfs een erkend monument) en vertegenwoordigen een periode in de geschiedenis (steenkoolmijnen) die een belangrijke rol heeft gespeeld in de toekomst van de gemeente, de provincie en het land.
Wij zijn ons hier sterk van bewust maar strekken ons blik vooral naar de toekomst, want daar willen we onze leerlingen op voorbereiden.
De gebouwen en heel het domein zijn met respect voor het verleden kleurrijk opgefrist en stralen een actuele en levendige school uit. De speelplaats is een ruim speelpark met bomen, struiken, grasvelden, zandbakken en speeltuigen.

De school is een agora en een actieterrein waarin het schoolteam, de leerlingen, de ouders, het schoolbestuur maar ook allerhande actoren uit de buurt en bij uitbreiding de gemeente met vereende kracht werken aan goed onderwijs.
De school staat niet geïsoleerd in de buurt, in de gemeente, in de maatschappij. Het maakt er integraal en geïntegreerd deel van uit en is vanuit dat perspectief een school waar de poorten open staan voor dialoog. Wat in de school gebeurt blijft niet in de school maar profileert zich naar de wereld erbuiten. En uiteraard wat in de wereld gebeurt komt ook in de school terecht.

3. De leerkracht is een leercoach die de leer-kracht in elk kind oproept en ontwikkelt.

Het schoolteam bestaat uit onderhouds- en technisch personeel, een administratieve collega, leerkrachten, een zorgteam en de directie. Iedereen in het team staat overtuigd achter de visie en de missie van de school en is ambassadeur(-rice) van de school. Elk personeelslid werkt met overtuiging op zijn/haar eigen werkveld en vanuit zijn/haar eigen functie om de doelstellingen en het eigen opvoedingsproject van de school te verwezenlijken. Om dit te kunnen waarmaken vertrekt iedereen vanuit het denkbeeld van de leerling. Dit noemen we een kindgerichte visie met optimale kansen waarin alle kinderen kunnen groeien.

Het schoolteam is zich bewust van de noodzaak om zich steeds lerend op te stellen, om parallel, klasdoorbrekend en teamgericht te denken en samen te werken. Elke dag wordt door iedereen SAMEN SCHOOL gemaakt.

De school stelt zich open en toegankelijk voor iedereen die een opbouwende positieve bijdrage kan leveren aan de samenleving. Talrijke activiteiten kunnen hierin een rol spelen, zoals (ouder)vertelavonden, frequente gespreks- en infoavonden, ouder- en kindcontacten, momenten van samen werken om herstellingen en verfraaiingen te doen, andere acties die de ouderbetrokkenheid stimuleren maar ook allerlei culturele, artistieke, sportieve en sociale evenementen en activiteiten.
Het oudercomité is een belangrijke actor om ouders effectiever en efficiënter te betrekken. De school organiseert ten gepaste tijde ook momenten van overleg, reflectie en participatie.

Het leerkrachtenteam werkt met aandacht voor een brede zorg en staat garant voor zorg/differentiatie doorheen alle leerjaren.
De onderwijzer van vandaag werkt niet met een belerend vinger van boven naar onder. Onder-wijzen is richtingen wijzen van onderuit.

Het schoolteam stimuleert en plaatst de talenten van de kinderen in de kijker. De school wil meer een actieve partner zijn in de buurt en werkt samen met ouders, buurtbewoners en actoren uit de buurt om vanuit haar schoolwerking een rol te spelen in duurzame wijkontwikkeling. Heel de parochie Meulenberg verdient een positief verhaal. Het is nog steeds een aangename woonwijk met een rijkdom aan culturen.
Een actuele school moet haar deuren open zetten voor de buurt, de gemeente, de wereld en ook met haar leerlingen zich actief moet inzetten in de buurt, de gemeente, de wereld.

De school is het snijpunt van eigenheid, zorgonderwijs en talentontwikkeling en elke teamlid handelt en werkt vanuit dit snijpunt.
Dit vraagt engagement en inzet van iedereen die bij het schoolleven betrokken is.
Om ons pedagogisch project te kunnen waarmaken hebben we de mede- en samenwerking van ouders nodig. Dit is in ons dagelijks werk meer dan noodzakelijk. We vragen aan alle ouders een grote verantwoordelijkheid voor het schoolse gebeuren te tonen en om op frequente wijze contact te houden met alles wat in en rond de school gebeurt.

METHODIEK

De school volgt vanaf september 2020 het leerplan "Zin in Leren, Zin in Leven", van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dit betekent concreet dat heel het schoolteam werkt aan de harmonische ontwikkeling van leerlingen. Het traditioneel denken en werken vanuit schoolvakken wordt vervangen door ontwikkelvelden.

De school is een plaats waar ontwikkelingskrachten plaatsvinden.
We onderscheiden de persoonsgebonden en de cultuurgebonden ontwikkelvelden.
De persoonsgebonden velden zijn ‘Socio-emotionele ontwikkeling’, ‘Ontwikkeling van een innerlijk kompas’, ‘Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid’ en ‘Motorische en zintuiglijke ontwikkeling’.
De cultuurgebonden velden zijn ‘Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld’, ‘Mediakundige ontwikkeling’, ‘Muzische ontwikkeling’, ‘Taalontwikkeling’, ‘Ontwikkeling van wiskundig denken’ en ‘Rooms-Katholieke godsdienst’.

Het proces van prioritering duiden we aan met het begrip focus. Het houdt in dat leraren en leerlingen uit een veelheid van ontwikkelkansen kansen selecteren die op dat moment dominant nagestreefd worden.

Drie kernvragen zijn hierbij relevant:
Wie zijn de leerlingen? Welke zijn hun onderwijsbehoeften?
Wat biedt en wat vraagt de context?
In welke mate realiseren we het leerplan? Op welke manier inspireert het leerplan om ervaringen te verbreden en te verdiepen?