Infomoment 'School van de toekomst'

1. Welkom en voorstelling Kleuterschool - Lagere school

Beste ouders,
Van harte welkom namens het schoolbestuur en heel het schoolteam.
Wij danken jullie voor de keuze in onze school en geloven dat dit een goede keuze is.
Omdat wij het belangrijk vinden dat jullie onze school goed kennen geven we vandaag wat basisinformatie.

2. Visie en missie van een vernieuwende school (Voor meer details bezoek onze website!)

KERNWAARDEN SAMEN (respect, vriendelijk, eerlijk, empathisch,…)
samen LEREN, samen SPELEN, samen WERKEN, samen VIEREN
VISIE
Een school waar kinderen samen leren, spelen, werken en vieren om in harmonie te leven met de buurt in een groene, kindvriendelijke omgeving, waar een team van leerkrachten samen met buurtbewoners hen coachen op weg naar zelfstandige, respectvolle en gelukkige mensen.
EIGEN OPVOEDINGSPROJECT
- De school is een geloofs-, een leer- en een leefgemeenschap
- Een gezond lichaam en geest in een ruime groene omgeving!
- De leerkracht is een leercoach die de leer-kracht in elk kind oproept en ontwikkelt.

3. Schoolreglement

Schooluren:
De school is open van 8u25 tot 15u30. Voormiddag starten de lessen om 8u40 en eindigen om 12u15. Namiddag starten de lessen om 13u20 en eindigen om 15u15. TE LAAT KOMEN MAG NIET!
Afwezigheden: ziektebriefje (vanaf 3 dagen), 4x briefje van ouders

Buitenschoolse opvang:
Het gemeentebestuur organiseert buitenschoolse opvang. Voorschools: vanaf 7u tot aanvang van de lessen. Naschools: vanaf einde lessen tot 18u.
Op aanvraag vanaf 6u30 of tot 18u30
Plaats: lokaal in de kleuterschool
OP TIJD INSCHRIJVEN IS BELANGRIJK! Vraag de formulieren aan het secretariaat!

Middagopvang:
De school organiseert middagopvang van 12u15 tot 13u20. Plaats: Eetzaal en speelplaats kleuterschool en lagere school. Het toezicht in de lagere school gebeurt vanaf 12u20 door een toezichthouder.
Het toezicht door de leerkrachten begint om 8u25. Na de lessen is er toezicht tot 12u30 op woensdag en tot 15u30 op de andere dagen.
Kinderen MOETEN op tijd afgehaald worden. Ze kunnen NIET ZONDER INSCHRIJVING naar de opvang!

Vakanties en vrije dagen:
Iedereen heeft ondertussen een infoblad gekregen met alle vrije dagen en vakanties.

Verkeer:
Parkeren op de parking aan de Elzenstraat, tegenover de moskee. Of aan de sporthal.
Niet op het schoolterrein zelf. DIT IS GEVAARLIJK!!

Taal:
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Gebruik veel taal, ook in uw
eigen taal maar doe extra inspanningen om de woordenschat van uw kinderen in het Nederlands te vergroten: bibbezoeken, tv-programma’s, hobby’s, sport, chiro, speelpleinwerking, ...

Organisatie:
De organisatie van leerlingengroepen, klassen, leerkrachten, enz. wordt gedaan
met de grootste zorg en aandacht. Het zijn geen willekeurige beslissingen, er wordt professioneel over nagedacht wat de beste oplossing is, op termijn.

Orde en tucht:
Ook kinderen maken fouten, in het leren maar ook in hun gedrag.
Elke leerkracht heeft hierin zijn/haar eigen stijl, eigen manier. Maar iedereen heeft hetzelfde doel: om van uw kinderen sterke karakters en goede mensen te maken en ze voor te bereiden op de maatschappij. Wij willen allemaal dat ze optimale kansen hebben om te slagen en gelukkig te worden in het leven.
Dit kan niet zonder jullie steun hierin!

Iedereen die inschrijft verklaart dan ook akkoord te gaan met het reglement, de afspraken en het pedagogisch project. Dit alles kan gelezen en gekopieerd worden via de website.

Het is natuurlijk belangrijk dat wij uw vertrouwen en steun hebben in dit alles.
Een intense samenwerking tussen school en ouders is belangrijk!

4. Leerplan ZiLL, van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

“Zin in leren, zin in leven” is het begin van nieuw, vernieuwend, creatief en sterk onderwijs
Om kinderen sterk te maken voor de toekomst en de toekomstige eisen van de maatschappij.
In de loop van het schooljaar komt hier nog een extra infomoment voor!

5. Zorgwerking

De zorgcoördinatoren (Mieke en Ann Broux) samen met de directeur werken op schoolniveau aan een betere schoolwerking en aan nieuwe ontwikkelingen. Regelmatig hebben ze vergaderingen met externe begeleiders (logo, kiné), met ouders, met het CLB en andere organisaties.
Maar ook op leerkrachtniveau wordt er gewerkt aan een efficiënte en effectieve zorgwerking. Er is om de 14 dagen een zorgoverleg waarin leerkrachten gecoacht worden, zorgvragen besproken worden en er gezocht wordt naar haalbare aanpassingen. Een concrete plan van aanpak (voor de klas/voor enkele kinderen) is hierbij noodzakelijk.
Ook op kindniveau wordt er professioneel gewerkt om de kwaliteit in onze school te garanderen. Dit gebeurt door een klasinterne ondersteuning met in elke klas om de 14 dagen één activiteit, door te coachen bij pestproblematiek. We maken hierbij gebruik van de ‘no-blame’ methodiek. De ontwikkelingen op cognitief, sociaal, emotioneel, motorisch vlak worden opgevolgd. En tot slot is er ook voor problematische afwezigheden (5 halve dagen).
De zorgleerkrachten voor de lagere school zijn: juf Mady, juf Katrien en juf Hilde Vandebeek.
Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk in de klas te werken maar soms wordt een kind ook uit de klas gehaald om individueel te werken aan moeilijkheden.

Ook in de kleuterschool wordt er sterk gewerkt op kindniveau. Sommige kleuters hebben extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij het stimuleren van de fijne motoriek, het puzzelen, het tellen, zindelijk worden, zelfredzaamheid enz..
Ook hier gebeurt de begeleiding zo veel mogelijk in de klas, maar soms ook uit de klas.
Voor de allerkleinsten worden de klastitularissen bijgestaan door kinderverzorgster juf Lina. Daarnaast zijn er ook twee zorgjuffen: juf Marthe bij de oudste kleuters en juf Martine die het kleuterproject begeleidt en extra mediavaardigheden gaat geven.

Het is belangrijk om de nieuwe ontwikkelingen in zorgwerking op te volgen. Er is aandacht voor de totale ontwikkeling van kleuters en vooral het welbevinden staat centraal.
De allerkleinste kleuters krijgen één keer per maand samen met hun ouders een activiteit met Instapje +. De oudste kleuters hebben dan weer twee keer per maand samen met hun ouders een activiteit in het kleuterproject.

Bij zorgen, vragen, bedenkingen kan je steeds terecht, eerst bij de klastitularis maar ook:
bij zorgcoördinator Mieke op maandag tijdens het eerste lesuur, vrijdagochtend aan de poort of mits afspraak op een ander moment.
bij zorgcoördinator Ann op maandag, dinsdag en vrijdag of mits afspraak op een ander moment.

Het zorgteam zowel van de kleuterschool als de lagere school bestaat uit: directie, zorgcoördinator, zorgleerkrachten en CLB.

6. Projecten

Met het jaarthema “Wij vliegen erin!” zijn we zowel in de kleuterschool als in de lagere school vol vertrouwen en enthousiasme gestart. Want een schooljaar is immers een vlucht met heel wat avonturen en projecten.
De projecten zijn: evaluatiebeleid, kwartiermakers, kleuterproject, Instapje+, MOS, Wiskanjers, Techniekklas, huiswerkklasjes, speelplaatsvernieuwing, Samenscholen en nog veel meer ...

7. Onze school, een school van de toekomst!

Alle ouders zoeken een school die hun kinderen voorbereidt op de toekomst en die hun kinderen waardeert en erkent in hun talenten. De ‘gewone’ methode van ons onderwijssysteem is niet altijd aangepast aan de behoeften van de veranderende maatschappij of aan de specifieke noden van de kinderen en/of de wensen van de ouders van vandaag. Vele kinderen willen verder of gewoonweg anders uitgedaagd worden in hun kunnen en kennen.
Om efficiënter te werken of gewoon anders te werken zijn er de laatste jaren meer en meer methodescholen ontstaan: Freinet, Dalton, Steiner, Montessori, Decroly, Jenaplan, … Vele ouders appreciëren dit zeer sterk want methodescholen zijn enorm populair geworden.

Onze school was in 1947 opgericht als een methodeschool, nl. Decroly, maar in de loop van de jaren zijn wij een afgestapt van deze methode. Om een nog betere school te zijn, worden we in de toekomst opnieuw een methodeschool dat werkt volgens de essenties en de structuur van Jenaplan.

De structuur van een Jenaplanschool met de belangrijke kernwoorden
zie ook: https://www.jenaplan.nl/nl/media/films

structuur Jenaplan

De essenties en visie van Jenaplan:
Leren ontstaat in liefde, in verbinding en vanuit verwondering. De school is een leef-werkgemeenschap waar je leert samenleven. Ouders voeden, samen met de school, kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld.
Door af te stemmen op wat een kind nodig heeft, halen de kinderen het beste uit zichzelf in de basisvakken zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie.
Als kind leer je in het Jenaplanonderwijs omgaan met jezelf (persoonsvorming). Je leert jezelf, je manier van leren en je kwaliteiten kennen. Kinderen worden begeleidt om hun unieke kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Kinderen worden (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leren.

Kinderen laten dit zien in presentaties, zelfrapporten of portfolio’s. Vanuit een zelfbewuste houding leren ze vaardigheden als plannen, creëren en presenteren.
Kinderen leren omgaan met de wereld, ze leren te onderzoeken wat voor betekenis ze willen geven aan de duurzame wereld. Vanuit deze houding leren ze vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.

Hoe doen we dat in school?
De school is een leef-werkgemeenschap, waarin kinderen, stamgroepleiders (juffen en meesters) en ouders een eigen rol hebben. Ze leren, werken samen en leven in een stamgroep (klas), met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus. Zo leren ze ook dat je veel van elkaar kan leren.
Er is een ritmisch weekplan waarin, samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar afwisselen.
Zelfsturing is een belangrijk aandachtspunt. Kinderen leren volwaardig verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.
Een Jenaplanschool werkt met leer- en ontwikkelingsdoelen en taken, waarin kinderen ruimte krijgen om te kiezen.

jenaplan8. Een nieuwe school met … een nieuwe naam!

Naast dit alles hebben we ook een keuze gemaakt voor een nieuwe naam. We hebben vorig schooljaar met het schoolteam een selectie van 6 namen aan de leerlingen en aan jullie voorgedragen. Het resultaat is dat wij een frisse, bruisende naam hebben gekozen die spoedig zal bekend gemaakt worden. Onze school heet dan in de toekomst …………….!