Begeleiden, onderwijzen en kansen geven.

Als vrije katholieke school trachten we een degelijke, eigentijdse christelijk geïnspireerde opvoeding aan de kinderen te geven. Wij willen uw kinderen begeleiden, onderwijzen en kansen geven om zich te ontplooien tot fijne mensen.
Dit is een mooie, maar ook een moeilijke opdracht! Het kan, met uw medewerking!
Als multiculturele school met respect voor ieders overtuiging willen we u vragen om ons te helpen bij deze opdracht.

Hieronder volgen een aantal belangrijke schoolafspraken.

1. Een intense samenwerking tussen onze school en ouders

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school wat betreft de opleiding en de opvoeding van hun kinderen.
Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken. Dit kan niet zonder de volle steun van ouders.

Om een beter zicht te bieden op de werking van onze school, plannen we bij het begin van elk schooljaar een infoavond in de klas van uw kind. U kunt er kennismaken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken.
Wij willen u regelmatig informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport.
Naar aanleiding van deze rapporten organiseren we individuele ouder- en kindcontacten. Wie niet op dit contactmoment aanwezig kan zijn, kan altijd een gesprek aanvragen op een ander moment.

Wij verwachten dat u zich, als ouder, samen met ons engageert om samen te werken aan de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot een oudercontact.

Extra zorg
Voor kleuters en leerlingen van de lagere school met specifieke onderwijsbehoeften en/of met begeleiding vanuit het ondersteuningsnetwerk (M-decreet), organiseren wij geregeld en bij elke nieuwe stap een zorgoverleg met de ouders, de klasleerkracht(en), de zorgcoördinator, de directie, de CLB-medewerker en eventueel de externe begeleider.

2. Aanwezig zijn op school en op tijd komen

Te laat komen kan niet!
De lessen beginnen om 8.40 uur en eindigen om 15.15 uur (woensdag om 12.15 uur). Uw kind moet dagelijks en op tijd naar school komen. Kinderen die te laat toekomen, melden zich aan bij de klasleerkracht.

Afwezigheid wegens ziekte
- Is uw kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht.
- Is uw kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar gebruikt worden.
- Is uw kind chronisch ziek, gelieve dan contact op te nemen met de school en het CLB.
- Consultaties (bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Andere afwezigheden
Soms kan een kind om een andere reden niet aanwezig zijn op school. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheden wegens:
- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant tot en met de tweede graad;
- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
- de deelname aan time-out-projecten;
- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.
Opgelet! Ouders krijgen in geen enkel geval toestemming om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Problematische afwezigheden
De school vindt de aanwezigheid van uw kind belangrijk. Dit heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar.
De school waarschuwt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Wij moeten de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het CLB en het departement onderwijs.

3. Toekomen en verlaten van de school

Enkele principes bij het toekomen aan en het verlaten van de school:
- Wij streven naar orde en veiligheid.
- Een kort afscheid is het beste voor de kinderen.
- De doorgang moet steeds vrij blijven. Ouders parkeren niet op het schoolterrein!
- Let op de verkeersregels (snelheid, parkeren, oversteekplaatsen, …) in de schoolomgeving.

Toezicht
Wij verwachten dat alle kinderen tijdig op school aanwezig zijn. Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.25 uur.
In de kleuterschool brengt u uw kind tot bij de leerkracht. Zij wachten hun kinderen op onder de luifel voor hun klas. Hou de doorgang naar de deur vrij voor de kleuters.
De leerlingen van de lagere school kunnen vanaf 8.25 uur onder toezicht van een leerkracht hun vrienden ontmoeten op hun speelplaats. Hou de ingangspoort vrij voor de leerlingen.
Na de schooluren is er nog 15 minuten toezicht door de leerkrachten, dus tot 15.30 uur. Kinderen die dan nog niet zijn afgehaald, worden naar de betalende opvang gebracht.

Kinderen mogen enkel vervroegd worden afgehaald als de directie hiervoor op voorhand de toestemming geeft.

Bij het afhalen van uw kleuter door verschillende personen, maakt u duidelijke afspraken met de klasleerkracht (bijvoorbeeld door wie, waar, welke dag, … de kleuter wordt afgehaald).
Wordt uw kind afgehaald door een andere persoon, laat dit dan vooraf aan de leerkracht weten. Dit vragen we in het belang van de veiligheid van uw kind en om misverstanden te voorkomen.

Verwachtingen naar de kinderen
Van de leerlingen van de lagere school verwachten we dat ze 's ochtends niet treuzelen voor de schoolpoort, maar onmiddellijk naar de speelplaats gaan. Fietsen worden aan de hand geleid en worden onmiddellijk in de fietsenstalling geplaatst en op slot gedaan.
Verkeersveiligheid:
Kinderen kunnen op verschillende manieren naar school komen of gebracht worden. Wees u ervan bewust dat het brengen met de auto niet altijd nodig of aangewezen is.
Als ouder hebt u een voorbeeldfunctie. Houd u strikt aan de verkeersregels.

Roep ook nooit of doe nooit teken naar uw kind vanaf de overkant van de straat. Uw kind zou, in een spontane reactie, zonder uit te kijken de straat kunnen oplopen.

De verantwoordelijkheid van de school eindigt wanneer het kind is afgehaald aan de schoolpoort. De leerkrachten houden na de lessen toezicht dat elke leerling naar huis keert zoals werd afgesproken.

4. Agenda van uw kind

Dagelijks nemen de leerlingen vanaf de tweede klas hun agenda mee naar huis. Hierin staan hun opdrachten en taken genoteerd, soms ook mededelingen van de leerkracht. Ook u kan de klasagenda gebruiken om iets te laten weten aan de leerkracht.

De agenda wordt wekelijks door één van de ouders ondertekend. Zo kan dit een uitstekend communicatiemiddel worden tussen de school en het gezin.

5. Huiswerk

De meeste ouders waarderen huiswerk als controle- en contactmiddel. In onze school hebben we per klas/graad een aantal krachtlijnen geformuleerd in verband met huiswerk.
Voor de kinderen en voor de leerkracht wordt huiswerk pas zinvol als u, als ouder, zich houdt aan volgende afspraken:
* Toon interesse.
* Help niet meer dan nodig is!
* Laat geen slordigheid toe.
* Controleer de klasagenda.

6. Rapporteren over uw kind

We rapporteren op twee manieren:
* schriftelijke rapportering via het rapport
* mondelinge rapportering via het oudercontact

Het rapport heeft een informatieve, begeleidende en motiverende functie. Er wordt aandacht besteed aan een brede persoonlijkheidsontwikkeling.

Verschillende rapporteringsvormen komen aan bod:
* cijfers – punten: voor de toetsen
* leefrapport: informatie over de sociale vaardigheden en leerhoudingen van uw kind
* commentaar van de leerkrachten

Het rapport wordt steeds voor kennisneming ondertekend door een ouder en na het weekend of de vakantie op school terugbezorgd aan de leerkracht.

Oudercontacten:
Er worden verschillende info- en gespreksmomenten georganiseerd.
• De klasvergadering
Dit infomoment wordt bij de start van elk schooljaar georganiseerd om de ouders te informeren over het nieuwe schooljaar, de nieuwe leerstof, de didactische aanpak en de algemene gang van zaken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en er kan van gedachten gewisseld worden tussen ouders en leerkrachten.
• Individuele ouder- en kindcontacten
Driemaal per schooljaar wordt het rapport besproken tijdens een individueel ouder- en kindcontact bij de klasleerkracht van uw kind. U heeft dan ook de mogelijkheid om met onze zorgleerkracht te spreken.
• Gesprek op vraag
Buiten de georganiseerde oudercontacten kan u natuurlijk ook zelf contact opnemen met de klasleerkracht, de zorgleerkracht of de directie. Een gesprek kan soms veel moeilijkheden en misverstanden voorkomen. Om praktische en organisatorische redenen is het aan te bevelen een afspraak te maken voor een gesprek buiten de schooluren. Indien nodig kan ook de CLB-medewerker bij dat gesprek aanwezig zijn.

7. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Wij als school engageren ons om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Het is belangrijk dat u als ouder positief staat ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen die de school neemt om de taalachterstand van uw kind weg te werken en dat u uw kind stimuleert bij het leren van het Nederlands.

8. Organisatie van de leerlingengroepen

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of uw kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.
Willen wij als school dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor uw kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor uw kind zijn.

Het is ook de school die beslist in welke leerlingengroep uw kind terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen opnieuw ingedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom of in uitzonderlijke situaties.

9. Welzijnsbeleid

Preventie
Ter preventie van besmettelijke ziekten, luizen, … verwachten wij van ouders dat ze de school onmiddellijk verwittigen wanneer:
- ze luizen of neten aantreffen bij hun kind(eren)
- er een besmettelijke ziekte in het gezin heerst
In beide gevallen is het van groot belang dat we de ouders van de klasgenoten (en eventueel andere personen waarmee er contact is) zo snel mogelijk inlichten zodat de nodige voorzorgen en maatregelen genomen kunnen worden.
In geval van besmettelijke ziekte, dienen we ook de arts van het CLB in te lichten.

In de schoolbrochure vindt u een lijst met besmettelijke ziekten.

10. Medicatie

Wanneer uw kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere contactpersoon gewaarschuwd worden en zal hen gevraagd worden het kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan u, de ouder, aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan uw kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Stappenplan bij ongeval of ziekte
We willen hier het belang van de medische fiche benadrukken. Deze bevat de gegevens (bijvoorbeeld over allergieën, epilepsie, …) die we van u, de ouders, krijgen. Het is belangrijk dat deze gegevens volledig, correct en steeds up-to-date zijn. Indien de medische toestand wijzigt, vragen we dat onmiddellijk te melden aan de school.

Eerste hulp
Volgende juffen zijn geschoold in EHBO: juf Ann Broux (kleuterschool), juf Katrien en juf Marleen (lagere school). Deze leerkrachten krijgen ook regelmatig een herhalingscursus.
Op school kan een eerste wondverzorging gebeuren. De leerkrachten met training EHBO kunnen oordelen of een dokter geraadpleegd dient te worden. In dit geval worden de ouders verwittigd.

Dokter
Zolang de school verantwoordelijk blijft voor de leerling, kan een arts geraadpleegd worden bij verontrustende ziektetekens of bij een ongeval.
In dat geval nemen we contact op met de ouders en vragen hen om met hun kind naar de dokter te gaan.
Als dit niet kan en het is dringend, proberen we iemand vrij te maken om met de leerling naar de dokter te gaan. Indien mogelijk wordt de eigen huisarts van de leerling eerst gecontacteerd. Lukt dit niet, dan doet de school beroep op een arts uit de buurt. In noodgevallen kan de hulpdienst (100/112) opgeroepen worden.

Ziekenhuis
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis bevindt zich in Heusden-Zolder. Indien de hulpdiensten worden opgeroepen, kan het zijn dat de beschikbare ambulance verbonden is aan een ander ziekenhuis (Genk of Hasselt).

11. Gezonde voeding / gezond snoepen

Tijdens de speeltijd heeft uw kind vast en zeker honger. Je geef best een boterham, groenten of fruit mee.
Op onze school is elke dag is een fruit-en groentedag.
Ook bij een verjaardag wordt er rekening gehouden met gezonde voeding. Er wordt geen snoep, roomijs, chips, kauwgom of dergelijke uitgedeeld.

12. Milieu op school

Brooddoos
Wanneer kinderen op school blijven tijdens de middagpauze, is het wenselijk dat ze hun boterhammen meebrengen in een stevige, herbruikbare brooddoos.
Om afval te vermijden, laten wij niet toe dat de kinderen hun boterhammen meebrengen in wegwerpverpakking (aluminiumfolie, vershoudfolie, …).

Drinkbus
Kinderen die drank meebrengen, brengen een goed sluitbare, herbruikbare drinkbus mee. Deze is gevuld met een gezonde drank (gezoete frisdranken met of zonder prik zijn niet toegelaten).
In de eetzaal kan er chocomelk, melk of fruitsap worden aangekocht tegen € 0,50.
Om afval te vermijden, laten we niet toe dat kinderen drank meebrengen in wegwerpverpakking (brikjes, blikjes, …).

Fruitdoosje
Fruit en groenten voor tijdens de pauze, brengen de kinderen eventueel mee in een stevig herbruikbaar doosje.
Wij verwachten van alle kinderen dat ze afval proberen te vermijden. Indien dit niet kan, wordt het afval op school gesorteerd.

13. Roken is verboden op school!

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school. Het permanente rookverbod geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 voor personeel, ouders, leerlingen en bezoekers/gebruikers.

14. Voeding en cultuurverschillen

Bij schooluitstappen, zeeklassen en allerlei schoolse activiteiten is het mogelijk dat de kinderen en andere deelnemers iets te eten wordt aangeboden.
Wij doen ons uiterste best om aan de verschillende culturen tegemoet te komen.
Soms kunnen wij, ondanks onze inspanningen, niet met 100 % zekerheid zeggen dat aan alle mogelijke eisen is voldaan. Wij hebben dan enkel als alternatief dat er niemand verplicht wordt iets te eten wat niet strookt met de persoonlijke, religieuze regels. Er mag dan eventueel zelf iets meegebracht worden.
Een verschil in deelnameprijs kan niet gemaakt worden. Alle kosten worden in groep gemaakt en dienen dan verdeeld te worden over alle deelnemers.

15. Leefregels

Waar mensen samen leven zijn regels en afspraken nodig. In onze school besteden we veel aandacht aan het naleven van deze afspraken. Op deze manier bouwen we aan een school waar iedereen zich kan thuis voelen.
De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze laatste opdracht kan de school pas goed vervullen, wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door de ouders.

Gedragsregels
Op de speelplaats:
* Ik speel niet ruw.
* Ik speel met de bal van de klas.
* Als het regent, speel ik onder de loods zonder te lopen, te voetballen en te schreeuwen.
* Ik stap bij het binnenkomen van de school van mijn fiets en breng hem naar de afgesproken plaats.
* Ik gooi papier en fruitresten in de vuilnisbak en sorteer het afval.
* Ik speel niet tussen de struiken of op het toilet.
* Op de speelplaats mag ik niet vechten of plagen, geen denappels of stenen gooien.
* Als het belt, ga ik onmiddellijk in de rij staan en ben stil.
* ’s Morgens mag ik om 8.25 uur de school binnen.
* ’s Middags kan dat om 12.55 uur.

In de gangen:
* In de gang mag ik niet lopen, roepen of spelen.
* Ik stap mooi in de rij.

In de klas:
* Mijn bank is netjes in orde.
* Ik schrijf netjes in mijn schriften.
* Ik steek mijn vinger op om iets te vragen en wacht mijn beurt af.
* Ik werk goed mee en luister naar de juf of meester.
* Ik kan ook luisteren naar een klasgenoot.
* Na afwezigheid breng ik een briefje mee van mijn ouders of van de dokter.
* Ik ga niet naar het toilet tijdens de les (het mag alleen als het dringend is en als ik toestemming krijg)
* Bij het maken van een toets doe ik mijn best.
* Ik maak de taken die opgegeven worden.
* Mijn rapport laat ik tekenen door mijn ouders.
* Ik bid eerbiedig en heb respect voor het geloof van een ander.
* Als ik naar een andere klas moet, klop ik eerst en ben ik beleefd.

In de turnzaal:
* Ik kleed mij rustig om in de kleedkamer.
* Tijdens de turnles draag ik een T-shirt van de school, een korte zwarte broek en witte turnpantoffels. Ik laat deze regelmatig thuis wassen.
* Als ik niet mag turnen, breng ik een briefje mee van de dokter of van mijn ouders.

In de eetzaal:
* Ik wacht rustig onder de loods tot de bel gaat om naar de eetzaal te vertrekken.
* Op weg naar de eetzaal loop ik in de rij.
* Ik knoei en speel niet aan de tafel.
* Tijdens het eten ben ik rustig en beleefd.
* Na het eten zet ik rustig mijn brooddoos in de bak van de klas.

Wanneer de school uit is:
* Ik stap in de rij naar de poort (per 2 en fietsers achteraan)
* Ik fiets of stap na school direct naar huis, langs de veiligste weg.
* Ik blijf onderweg nergens spelen of vechten.

Tijdens uitstappen:
* Ik doe wat de juf en de begeleiders van mij vragen.

In het zwembad:
* Ik breng mijn zwemkledij mee de dag van het zwemmen.
* Voor de jongens: korte zwembroek (mag de beweging niet hinderen)
* Voor de meisjes: sportief badpak
* Ik neem geen waardevolle voorwerpen mee om verlies, diefstal of beschadiging te voorkomen.

16. Kleding

Wanten, mutsen, sjaals, ... worden best voorzien van naam of kenteken. Kledij, schoeisel en haartooi zijn steeds eenvoudig, stijlvol en verzorgd en mogen niet aanstootgevend zijn.
Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen.
In die geest wordt er duidelijk afstand genomen van modieuze en/of ideologische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren (kledij, haartooi, insignes, agressieve symbolen…) en die niet passen in onze christelijke visie.
Wij vragen dat de kinderen in de klas geen hoofdbedekking (hoofddoek, sluier, pet...) dragen.
Wanneer een nieuwe rage de veiligheid of de hygiëne van het kind of van de school in het gedrang brengt, wordt deze verboden.

17. Een- of meerdaagse schooluitstappen

Eéndaagse uitstappen
Voor elke klas organiseren we:
• Pedagogische uitstappen (bijvoorbeeld een leerwandeling)
• Culturele uitstappen (bijvoorbeeld een theatervoorstelling)
• Sportieve uitstappen (bijvoorbeeld de veldloopwedstrijd voor scholen)
• Een ontspannende uitstap: de schoolreis

Sommige uitstappen zijn gratis of worden door de school betaald.
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien u de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigert, dient u dit vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.
Voor uitstappen naar het buitenland (zelfs 1 dag) is schriftelijke toestemming van de ouders nodig.

Meerdaagse uitstappen
Elk jaar voorzien we voor de leerlingen van het zesde leerjaar een meerdaagse uitstap: de zeeklassen. De totaalprijs van alle meerdaagse extra-muros-activiteit voor de hele basisschool mag maximum € 435 bedragen.
Aan de opvoedende waarde van een dergelijk onderwijsproject kan en mag niemand twijfelen. Op socio-emotioneel vlak worden hier echt grote stappen gezet.
In een andere omgeving volgen onze zesdeklassers dan een actief programma van:
• lessen
• leeruitstappen
• zinvolle ontspanning

Bij deze meerdaagse extra-muros-activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

18. Bijdrageregeling

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die u als ouders zeker zult moeten maken. Dat zijn bijvoorbeeld kosten verbonden aan leeruitstappen (busvervoer, toegangsprijzen, …) Omdat deze activiteiten tijdens de gewone schooldagen plaatsvinden, dienen alle betrokken leerplichtige leerlingen hieraan deel te nemen.
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet moet aankopen. Maakt u er gebruik van, dan moet u er wel voor betalen.

Bij afwezigheden en afzeggingen van een activiteit kunnen de gemaakte kosten alsnog worden aangerekend.

Wijze van betaling
Voor elke betalende activiteit krijgt u tijdig een briefje mee van de klasleerkracht. Hierop zal u duidelijk gemeld worden hoeveel de activiteit kost, wanneer en hoe u deze dient te betalen.
Voor de zeeklassen in het zesde leerjaar kan u opteren om gespreid te betalen via een spaarplan. Hiervoor wordt u, ten gepaste tijde, verder geïnformeerd door de klasleerkracht.

Bij wie kan u terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

19. Getuigschrift Basisonderwijs

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen alle eindtermen behaald hebben.
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die in voldoende mate de doelen uit het leerplan, die het bereiken van de eindtermen beogen, hebben bereikt.
De leerlingen die niet alle eindtermen behaalden, ontvangen een getuigschrift dat melding maakt van de bereikte doelen. Deze leerlingen hebben toegang tot de B-richting van het secundair onderwijs.

20. Schoolverzekering

Ongelukken op het schoolterrein met stoffelijke schade (kleding, brillen, tassen, fiets, …) zijn niet gedekt. De school kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
De schoolverzekering dekt enkel lichamelijke schade.
De nodige formulieren en informatie kan u verkrijgen op het secretariaat.

21. Persoonlijke bezittingen

Dringende communicatie tussen ouders en kinderen kan telefonisch via het secretariaat.
Gsm’s zijn dus niet nodig op school. Indien ouders hun kind toch een gsm meegeven, (bijvoorbeeld omdat ze na de school nog een activiteit volgen en daarna naar huis moeten bellen), maken we volgende afspraken:
• Op school wordt de gsm opgeborgen (liefst in de boekentas).
• Het toestel wordt niet aangezet, ook niet in de pauze.
• De school is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging.

Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn strikt verboden. Ook speelgoedwapens kunnen wel eens in bewaring genomen worden als de leerkracht het nodig acht.

Het dragen van juwelen en sieraden wordt afgeraden. Sieraden kunnen aan de drager of aan anderen kwetsuren veroorzaken. De school kan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies of diefstal.

22. Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor de aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

De regels van de bibliotheek gelden wat betreft het laattijdig terugbrengen, verliezen of beschadigen van boeken. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig terugbrengen, verlies, diefstal of beschadiging van bibliotheekboeken.

23. Afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd!
Wanneer we pestgedrag vermoeden of vaststellen gaan we in eerste instantie de betrokken kinderen, de klasleerkracht, de leerkracht die toezicht hield bevragen.
We zoeken naar een middel om het pestgedrag te stoppen en volgen dit nauwgezet op.
De aanpak die we, indien het pestprobleem ernstig is, toepassen is de “no-blame”-methode (zie www.diversiteitactie.be). Dit gebeurt onder leiding van de zorgcoördinator.
Bij aanhoudend pesten of wanneer, na een periode van rust, het pestgedrag opnieuw begint, zullen we ook de CLB-medewerker in onze aanpak betrekken.
In de klas, op de speelplaats, in de eetzaal… overal is voldoende toezicht. Toch weten we dat één of meerdere toezichters niet alles kunnen zien. Daarom vragen we dat pestgedrag onmiddellijk gemeld wordt aan de klasleerkracht, de leerkracht met toezicht, de zorgleerkracht, de directie…

24. Bewegingsopvoeding en zwemmen

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.
De leerkracht lichamelijke opvoeding werkt regelmatig samen met andere instanties. Geregeld worden er ook sportwedstrijden georganiseerd binnen onze school of tegen andere scholen. Wanneer deze activiteiten tijdens de schooluren plaatsvinden, zijn ze verplicht.

Leren zwemmen is één van de eindtermen en is daarom verplicht. Als een leerling, na het zesde leerjaar, de lagere school verlaat moet hij of zij kunnen zwemmen.
In onze school volgen de leerlingen van het vierde leerjaar met zwemlessen tijdens het tweede en het derde trimester. In principe kan elke leerling na dit leerjaar zwemmen.
Leerlingen die tijdelijk niet mogen zwemmen, brengen een medisch attest mee.

25. Orde en tucht

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op.

Ordemaatregelen
Wanneer uw kind de goede werking van de school hindert of de lessen stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.
Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van dit kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Tuchtmaatregelen
Wanneer het gedrag van een leerling een gevaar of een ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

26. Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder andere in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem.
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan specifieke hulpmiddelen, gerichte individuele begeleiding of begeleiding in een miniklasje. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de begeleiding op maat van uw kind georganiseerd kan worden.

27. Revalidatie / Logopedie

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
- Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden.
- Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.
- Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.
- Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

28. Ouderlijk gezag

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.
Wij gaan ervan uit dat ouders elkaar informeren.

29. Privacy

Verwerken van persoonsgegevens
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen. De privacywet geeft u het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school.
De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.

Ouders kunnen - op verzoek - deze gegevens inkijken. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden, kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door uw kind, zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

Publiceren van foto’s
De school maakt geregeld foto’s en films van leerlingen tijdens activiteiten op onze school. Deze beelden worden dan ook wel eens op de website van de school en eventueel ook op sociale media gepubliceerd. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
De wet op de privacy verplicht ons om schriftelijk uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal zoals foto’s en film. In het begin van het schooljaar dient u een formulier in te vullen om wel of geen toestemming hiervoor te geven.
Indien u bezwaar heeft, zullen we geen beelden (foto, klasfoto, film, …) van uw kind maken.